Terms Of Use

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden SIGNS INTERNATIONAL B.V.

SIGNS INTERNATIONAL B.V.is gevestigd te Wageningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30237711.SignStimemovements een onderdeel van SIGNS INTERNATIONAL B.V.

SIGNS INTERNATIONAL B.V. is een one-stop-horlogeproductiebedrijf. Dit betekent dat we alle bewerkingen van controleprojecten kunnen uitvoeren vanaf de eerste tekening tot de uiteindelijke productie en after-sales services. Wij beschikken over ons eigen interne engineering-, ontwerpteam en een internationaal leveranciersnetwerk dat zich richt op het creëren van middelhoge tot hoogwaardige horlogecomponenten.

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen SIGNS INTERNATIONAL B.V.en een Opdrachtgever waarop SIGNS INTERNATIONAL B.V.deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Door het aangaan van een overeenkomst met SIGNS INTERNATIONAL B.V.verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van SIGNS INTERNATIONAL B.V.en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

3. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod, tenzij schriftelijk anders overeengekomen danwel hiervan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. SIGNS INTERNATIONAL B.V.en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

6. Indien SIGNS INTERNATIONAL B.V.niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat SIGNS INTERNATIONAL B.V.in eniger mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van SIGNS INTERNATIONAL B.V.zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende dertig (30) dagen, tenzij anders aangegeven.

2. SIGNS INTERNATIONAL B.V.is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk aan SIGNS INTERNATIONAL B.V.wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3. SIGNS INTERNATIONAL B.V.kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. De Opdrachtgever is voor de levering van het product de overeengekomen prijs verschuldigd. Indien SIGNS INTERNATIONAL B.V.op verzoek van de Opdrachtgever andere en daarmee extra werkzaamheden (meerwerk) moet verrichten die buiten de Overeenkomst vallen, zal SIGNS INTERNATIONAL B.V.deze werkzaamheden op basis van nacalculatie aan de hand van de op dat moment geldende uurtarieven aan de Opdrachtgever factureren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. SIGNS INTERNATIONAL B.V.is slechts tot uitvoering van de werkzaamheden verplicht, indien dit redelijkerwijs nog mogelijk is.

5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen, heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

6. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is SIGNS INTERNATIONAL B.V.daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SIGNS INTERNATIONAL B.V.anders aangeeft.

7. Een samengestelde prijsopgave verplicht SIGNS INTERNATIONAL B.V.niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

8. Offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Uitvoering overeenkomst

1. SIGNS INTERNATIONAL B.V.zal zich inspannen de overeenkomst zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal SIGNS INTERNATIONAL B.V.de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

2. Indien en voor zover dit naar inzicht van SIGNS INTERNATIONAL B.V.noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, heeft SIGNS INTERNATIONAL B.V.het recht om namens en voor rekening van de Opdrachtgever werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder dat SIGNS INTERNATIONAL B.V.hiervoor voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever behoeft.

3. Indien SIGNS INTERNATIONAL B.V.op verzoek van de Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben, waaraan de Opdrachtgever derhalve geen rechten kan ontlenen. Desgewenst kan SIGNS INTERNATIONAL B.V.namens de Opdrachtgever offertes aanvragen.

4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan SIGNS INTERNATIONAL B.V.de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking van het product wordt overgegaan, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het product te controleren en goed te keuren. Op verzoek van SIGNS INTERNATIONAL B.V.dient de Opdrachtgever zijn/haar goedkeuring schriftelijk al dan niet per e-mail te bevestigen.

6. Indien SIGNS INTERNATIONAL B.V.het product of gedeelten daarvan, al dan niet met tussenkomst van derden, op enigerlei wijze aan de Opdrachtgever verzendt, daaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, toezending per post, koerier of via elektronisch berichtenverkeer, vindt deze verzending plaats voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 4. Honorarium

1. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die SIGNS INTERNATIONAL B.V.ter uitvoering van de overeenkomst maakt, voor vergoeding in aanmerking.

2. Indien SIGNS INTERNATIONAL B.V.door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste overeenkomst of briefing genoodzaakt is extra of andere werkzaamheden (meerwerk) te verrichten, zullen deze werkzaamheden op basis van nacalculatie aan de hand van de op dat moment geldende uurtarieven aan de Opdrachtgever worden gedeclareerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 5. Termijn van levering

1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever SIGNS INTERNATIONAL B.V.derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. SIGNS INTERNATIONAL B.V.dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

2. SIGNS INTERNATIONAL B.V.is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. SIGNS INTERNATIONAL B.V.zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

4. Indien SIGNS INTERNATIONAL B.V.met de Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is SIGNS INTERNATIONAL B.V.niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 6. Prijzen, betalingen en incasso kosten

1. Tariefswijziging kan plaatsvinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht.

2. De betaling dient te geschieden op een door SIGNS INTERNATIONAL B.V.aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door SIGNS INTERNATIONAL B.V.aangegeven.

3. Tenzij anders overeengekomen hanteert SIGNS INTERNATIONAL B.V.de volgende betalingscondities:
a. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
b. Indien het gaat om een opdracht met een factuurbedrag van 1000 (duizend) euro of hoger gelden er andere betalingscondities dan die genoemd zijn in sub a. Er wordt dan betaald in 2 termijnen:

*50% van de overeengekomen prijs wordt vooraf betaald;
*50% van de overeengekomen prijs wordt betaald bij aflevering/oplevering (betalingstermijn van 14 dagen).

4. SIGNS INTERNATIONAL B.V.heeft te allen tijde het recht over te gaan op deelfacturering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

6. SIGNS INTERNATIONAL B.V.heeft het recht om bij de uitvoering van sommige werkzaamheden te vragen om een aanbetaling van de Opdrachtgever.

7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

8. Indien de Opdrachtgever de betaling van de factuur niet binnen de vastgestelde betalingstermijn kan voldoen, is de Opdrachtgever in verzuim en zal er een aanmaning worden verstuurd. Als de Opdrachtgever geen gehoor geeft aan deze aanmaning dan zal er rente worden berekend over het te betalen bedrag. De rente die wordt berekend is gelijk aan de wettelijke rente.

9. Alle door SIGNS INTERNATIONAL B.V.gemaakte kosten, zoals, maar niet uitsluitend, proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder mede begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarder(s) en incassobureau(s), gemaakt in verband met het verzuim, komen ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 7. Opzegging en ontbinding overeenkomst

1. Wanneer de Opdrachtgever de overeenkomst opzegt, welke opzegging bij aangetekend schrijven dient te geschieden, is de Opdrachtgever het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden verschuldigd, ongeacht het recht van SIGNS INTERNATIONAL B.V.om schadevergoeding te vorderen in verband met de opzegging.

2. Indien de overeenkomst door SIGNS INTERNATIONAL B.V.wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Opdrachtgever is de Opdrachtgever het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden verschuldigd, ongeacht het recht van SIGNS INTERNATIONAL B.V.om schadevergoeding te vorderen. Gedragingen van de Opdrachtgever op grond waarvan van SIGNS INTERNATIONAL B.V.redelijkerwijs niet meer kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt volbracht, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

3. Zowel SIGNS INTERNATIONAL B.V.als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.

4. Indien de overeenkomst voortijdig wordt beëindigd, is het de Opdrachtgever niet toegestaan het hem ter beschikking gestelde product te gebruiken en komt elke aan de Opdrachtgever verstrekte licentie(s) te vervallen.

5. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten of plichten voortvloeiend uit de overeenkomst(en) over te dragen aan een of meerdere derde(n) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SIGNS INTERNATIONAL.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door SIGNS INTERNATIONAL B.V.in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van SIGNS INTERNATIONAL B.V.totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met SIGNS INTERNATIONAL B.V.gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

Artikel 9. Eigen promotie

1. SIGNS INTERNATIONAL B.V.heeft de vrijheid om de naam van de Opdrachtgever en het voor de Opdrachtgever ontwikkelde product te gebruiken voor haar eigen publiciteit, promotie of anderszins, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 10. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1. De door SIGNS INTERNATIONAL B.V.te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode zoals aangegeven in de van toepassing zijnde offerte. Indien de door SIGNS INTERNATIONAL B.V.verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders vermeld.

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van SIGNS INTERNATIONAL, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar SIGNS INTERNATIONAL B.V.geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

4. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan SIGNS INTERNATIONAL B.V.te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na levering schriftelijk aan SIGNS INTERNATIONAL B.V.te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat SIGNS INTERNATIONAL B.V.in staat is adequaat te regelen. De Opdrachtgever dient SIGNS INTERNATIONAL B.V.in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal SIGNS INTERNATIONAL B.V.de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van SIGNS INTERNATIONAL, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan SIGNS INTERNATIONAL B.V.te retourneren en de eigendom daarover aan SIGNS INTERNATIONAL B.V.te verschaffen, tenzij SIGNS INTERNATIONAL B.V.anders aangeeft.

8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van SIGNS INTERNATIONAL B.V.daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens SIGNS INTERNATIONAL B.V.en de door SIGNS INTERNATIONAL B.V.bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, een jaar.

Artikel 11. Overmacht

1. SIGNS INTERNATIONAL B.V.is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SIGNS INTERNATIONAL B.V.geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SIGNS INTERNATIONAL B.V.niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Het niet voldoen aan verplichtingen uit de overeenkomst als gevolg van ziekte en/of afwezigheid van voor de levering van het product cruciale medewerkers, niet-nakoming van door SIGNS INTERNATIONAL B.V.ingeschakelde derden, het niet functioneren van apparatuur of faciliteiten, waaronder het niet beschikbaar zijn van telecommunicatiediensten en elektriciteit, stakingen , oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen en dergelijke, is ieder der partijen indien deze toestand tenminste veertien dagen voortduurt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever gerechtigd is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.

3. Indien SIGNS INTERNATIONAL B.V.ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. Indien SIGNS INTERNATIONAL B.V.aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. SIGNS INTERNATIONAL B.V.is niet aansprakelijk voor schade, misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of tekst en/of materialen.

3. Opmaken voor drukwerk worden door SIGNS INTERNATIONAL B.V.te allen tijde naar beste weten en kunnen opgemaakt. SIGNS INTERNATIONAL B.V.is echter nimmer en op geen enkele wijze aansprakelijk voor het uiteindelijke drukwerk.

4. SIGNS INTERNATIONAL B.V.is niet aansprakelijk voor fouten van, door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden.

5. SIGNS INTERNATIONAL B.V.is niet aansprakelijk voor gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.

6. SIGNS INTERNATIONAL B.V.is niet aansprakelijk voor fouten in het product, indien Opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.4 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben, dan wel niet binnen acht dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk heeft gereclameerd.

7. Fouten of problemen die ontstaan zijn na aflevering en door gebruik of onderhoud van het geleverde product door andere dan SIGNS INTERNATIONAL, is SIGNS INTERNATIONAL B.V.niet aansprakelijk.

8. De aansprakelijkheid van SIGNS INTERNATIONAL B.V.is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

9. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid van SIGNS INTERNATIONAL B.V. begrenst tot de waarde van de factuur die door Opdrachtgever zijn voldaan in de periode van 3 maanden voorafgaand aan het moment dat de schade is ontstaan, althans voor zover de factuur dat gedeelte van de overeenkomst betreft waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10. SIGNS INTERNATIONAL B.V.is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SIGNS INTERNATIONAL B.V.aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan SIGNS INTERNATIONAL B.V.toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

11. SIGNS INTERNATIONAL B.V.is niet aansprakelijk voor schade wegens winstderving, werkstagnatie, verlies van zakelijke en/of andere gegevens (bestanden) of enige andere bedrijfsschade of geldelijk verlies, mogelijk samenhangend met het gebruik van het door SIGNS INTERNATIONAL B.V.geleverde product.

Artikel 13. Risico-overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever in de macht van de Opdrachtgever worden gebracht.

Artikel 14. Vrijwaring

1. De Opdrachtgever vrijwaart SIGNS INTERNATIONAL B.V.voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan SIGNS INTERNATIONAL B.V.toerekenbaar is.

2. Indien SIGNS INTERNATIONAL B.V.uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden SIGNS INTERNATIONAL B.V.zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is SIGNS INTERNATIONAL, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van SIGNS INTERNATIONAL B.V.en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij SIGNS INTERNATIONAL B.V.partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van SIGNS INTERNATIONAL B.V.is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft SIGNS INTERNATIONAL B.V.het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn vindbaar op de website van SignStimemovements.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met SIGNS INTERNATIONAL.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Terms and Conditions

General terms and conditions SIGNS INTERNATIONAL B.V.

SIGNS INTERNATIONAL B.V. is established in Wageningen and registered with the Chamber of Commerce under file number 30237711.SignStimemovements is part of SIGNS INTERNATIONAL B.V.

SIGNS INTERNATIONAL B.V. is a one-stop watch production company. This means that we can carry out all operations of control projects from the first drawing to the final production and after-sales services. We have our own internal engineering, design team and an international supplier network that focuses on creating medium to high-quality watch components.

Article 1. General

1. These terms and conditions apply to every offer, quotation and agreement between SIGNS INTERNATIONAL B.V. and a Client on which SIGNS INTERNATIONAL B.V. has declared these conditions applicable, insofar as the parties have not expressly deviated from these conditions in writing.

2. By entering into an agreement with SIGNS INTERNATIONAL B.V. the Client declares that he has taken note of these general terms and conditions of SIGNS INTERNATIONAL B.V. and that he agrees with these conditions.

3. All quotations and offers are without obligation and count as an invitation to make an offer, unless otherwise agreed in writing or deviated from in these general terms and conditions.

4. If one or more stipulations in these general terms and conditions at any time are wholly or partially void or destroyed, then the other provisions in these general conditions remain fully applicable. SIGNS INTERNATIONAL B.V. and the Client will then consult with each other in order to agree on new provisions to replace the void or void provisions, whereby as much as possible the purpose and intent of the original provisions will be observed.

5. If a situation arises between the parties that is not regulated in these general terms and conditions, this situation must be assessed in the spirit of these general terms and conditions.

6. If SIGNS INTERNATIONAL B.V. does not require strict compliance with these conditions, this does not mean that its provisions do not apply, or that SIGNS INTERNATIONAL B.V. to some extent would lose the right to demand strict compliance with the provisions of these conditions in other cases.

Article 2. Offers and offers

1. All quotations and offers from SIGNS INTERNATIONAL B.V. are non-binding, they are valid for thirty (30) days, unless stated otherwise.

2. SIGNS INTERNATIONAL BV is only bound by the offers if the acceptance thereof by the Client in writing to SIGNS INTERNATIONAL B.V. is confirmed unless otherwise indicated.

3. SIGNS INTERNATIONAL B.V. can not be held to its quotes or offers if the Client can reasonably understand that the quotations or offers, or a part thereof, contain an obvious mistake or error.

4. The Client owes the agreed price for the delivery of the product. If SIGNS INTERNATIONAL B.V. at the request of the Client to perform other and therefore additional work (extra work) that falls outside the Agreement, SIGNS INTERNATIONAL B.V. this work on the basis of subsequent costing on the basis of the then applicable hourly rates to the Client, unless otherwise agreed in writing. SIGNS INTERNATIONAL B.V. is only obliged to perform the work if this is reasonably possible.

5. The prices stated in a quotation or offer are exclusive of VAT and other levies, government levies, any costs to be incurred in the context of the agreement, including travel, shipping and administration costs, unless stated otherwise.

6. If the acceptance deviates (whether or not on minor points) from the offer included in the quotation or offer, SIGNS INTERNATIONAL B.V. not bound by it. The agreement will then not be concluded in accordance with this deviating acceptance, unless SIGNS INTERNATIONAL B.V. indicates otherwise.

7. A composite quotation obliges SIGNS INTERNATIONAL B.V. not to perform a part of the assignment against a corresponding part of the stated price.

8. Offers or offers do not automatically apply to future assignments.

Article 3. Execution of agreement

1. SIGNS INTERNATIONAL B.V. will endeavor to execute the agreement as carefully as possible, to represent the interests of the Client to the best of its knowledge and to strive for a result that is useful to the Client. Insofar as necessary, SIGNS INTERNATIONAL B.V. will keep the Client informed of the progress of the work to execute the agreement.

2. If and in so far as this is done by SIGNS INTERNATIONAL B.V. necessary for the execution of the Agreement, SIGNS INTERNATIONAL B.V. the right to have activities carried out by third parties on behalf of and for the account of the Client, without SIGNS INTERNATIONAL B.V. requires prior permission from the Client.

3. If SIGNS INTERNATIONAL B.V. at the request of the Client, a budget for the costs of third parties draws up, then this budget will only have an indicative scope, which the Client can not therefore derive any rights from. If desired, SIGNS INTERNATIONAL B.V. Request quotations on behalf of the Client.

4. If it has been agreed that the agreement will be executed in phases, SIGNS INTERNATIONAL B.V. may suspend the execution of those parts belonging to a following phase until the Client has approved the results of the preceding phase in writing.

5. Before proceeding with production, reproduction or publication of the product, parties must give each other the opportunity to check and approve the latest models, prototypes or tests of the product. At the request of SIGNS INTERNATIONAL B.V. the Client must confirm his / her approval in writing or otherwise by e-mail.

6. If SIGNS INTERNATIONAL B.V. the product or parts thereof, with or without the intervention of third parties, in any way sends to the Client, including, but not limited to, sending by post, courier or electronic message traffic, this shipment takes place at the expense and risk of the contractor.

Article 4. Honorarium

1. In addition to the agreed fee, the costs incurred by SIGNS INTERNATIONAL B.V. to make the agreement eligible for reimbursement.

2. If SIGNS INTERNATIONAL B.V. due to the non-timely or non-delivery of complete, sound and clear data / materials or due to an altered or incorrect agreement or letter being obliged to perform additional or other work (additional work), these activities will be based on subsequent calculation based on the that applicable hourly rates are to be invoiced to the Client, unless otherwise agreed in writing.

Article 5. Term of delivery

1. If a period has been agreed or specified for the completion of certain work or for the delivery of certain goods, this is never a fatal deadline. If a term is exceeded, the Client must SIGNS INTERNATIONAL B.V. therefore give notice of default in writing. SIGNS INTERNATIONAL B.V. a reasonable period must be offered in order to still implement the agreement.

2. SIGNS INTERNATIONAL B.V. is entitled to execute the agreement in various phases and to invoice the part thus executed separately.

3. If it becomes apparent during the execution of the agreement that it is necessary for a proper implementation thereof to change or supplement, the parties shall proceed to the adjustment of the agreement in time and in mutual consultation. If the nature, scope or content of the agreement, whether or not at the request or instruction of the Client, of the competent authorities, etc. is changed and the agreement is thereby amended qualitatively and / or quantitatively, this may also have consequences. for what was originally agreed. As a result, the originally agreed amount can be increased or decreased. SIGNS INTERNATIONAL B.V. will make a quotation of this as much as possible in advance. By an amendment to the agreement, the originally stated term of execution can be changed. The Client accepts the possibility of changing the agreement, including the change in price and term of execution.

4. If SIGNS INTERNATIONAL B.V. with the Client a fixed price, then SIGNS INTERNATIONAL B.V. nevertheless at all times entitled to increase this price without the Client in that case being entitled to dissolve the agreement for that reason, if the increase of the price arises from a power or obligation pursuant to the law or regulations or its cause in an increase in the price of raw materials, wages, etc. or on other grounds that could not reasonably have been foreseen at the time the agreement was entered into.

Article 6. Prices, payments and collection costs

1. Tariff change can take place when the content of the assignment changes.

2. Payment must be made to a SIGNS INTERNATIONAL B.V. to be indicated in the currency in which is invoiced, unless otherwise written by SIGNS INTERNATIONAL B.V. indicated.

3. Unless otherwise agreed, SIGNS INTERNATIONAL B.V.de uses the following payment conditions:

a. Payment must be made within 14 days of the invoice date. If the Client pays within 8 days, a payment discount of 5% applies.

b. If it concerns an order with an invoice amount of 1000 (thousand) euros or higher, different payment conditions apply than those mentioned under a. Payment is then made in 2 installments:

* 50% of the agreed price is paid in advance;
* 50% of the agreed price is paid before delivery / completion (payment term of 14 days).

4. SIGNS INTERNATIONAL B.V. has the right at any time to proceed to partial invoicing, unless otherwise agreed in writing.

5. All costs falling on the payment, including bills and bank charges, are at the expense of the client.

6. SIGNS INTERNATIONAL B.V. has the right to ask for a down payment from the Client when carrying out some work.

7. Objections against the height of an invoice do not suspend the payment obligation. The Client who does not appeal to Section 6.5.3 (Articles 231 to 247 of Book 6 BW) is also not entitled to suspend the payment of an invoice for any other reason.

8. If the Client cann’t pay the payment of the invoice within the stipulated payment term, the Client will be in default and a reminder will be sent. If the Client fails to comply with this warning, interest will be charged on the amount to be paid. The interest that is calculated is equal to the statutory interest.

9. All by SIGNS INTERNATIONAL B.V. costs incurred, such as, but not limited to, litigation costs and extrajudicial and judicial costs, including the costs for legal assistance, bailiff (s) and collection agency (s), incurred in connection with the default, are at the expense of the client.

Article 7. Cancellation and dissolution agreement

1. When the Client terminates the agreement, which notice must be given by registered letter, the Client will owe the fee and the costs incurred in connection with the work performed up to that date in the context of the agreement, regardless of the right of SIGNS INTERNATIONAL. BVom claim damages in connection with the cancellation.

2. If the agreement is signed by SIGNS INTERNATIONAL B.V. is dissolved due to an attributable shortcoming in the fulfillment of the agreement by the Client, the Client owes the fee and the costs incurred in connection with the work performed up to that point in the context of the agreement, regardless of the right of SIGNS INTERNATIONAL BV to pay compensation to claim. Conduct of the Client on the basis of which SIGNS INTERNATIONAL B.V. it can no longer reasonably be expected that the agreement will be completed, is also considered as an attributable shortcoming in this respect.

3. Both SIGNS INTERNATIONAL B.V. if the Client has the right to dissolve the agreement immediately in whole or in part in case of bankruptcy or suspension of payment of the other party.

4. If the agreement is terminated prematurely, the Client is not permitted to use the product made available to him and any license (s) provided to the Client will lapse.

5. The Client is not entitled to transfer its rights or obligations arising from the agreement (s) to one or more third parties without the prior written consent of SIGNS INTERNATIONAL.

Article 8. Retention of title

1. All goods delivered by SIGNS INTERNATIONAL BV in the context of the agreement remain the property of SIGNS INTERNATIONAL B.V. until the Client has fulfilled all obligations arising from the agreement with SIGNS INTERNATIONAL B.V. contract (s) has been properly fulfilled.

Article 9. Own promotion

1. SIGNS INTERNATIONAL B.V. has the freedom to use the name of the Client and the product developed for the Client for its own publicity, promotion or otherwise, unless otherwise agreed.

Article 10. Guarantees, research and complaints, limitation period

1. The SIGNS INTERNATIONAL B.V. Items to be delivered meet the usual requirements and standards that can reasonably be set at the time of delivery and for which they are intended for normal use.

2. The guarantee referred to in paragraph 1 of this article applies for a period as indicated in the applicable offer. If the information provided by SIGNS INTERNATIONAL B.V. If the warranty provided relates to a case that was produced by a third party, then the warranty is limited to that provided by the manufacturer of the item, unless stated otherwise.

3. Any form of guarantee shall lapse if a defect arises as a result of or ensues from improper or improper use thereof, incorrect storage or maintenance thereof by the Client and / or by third parties when, without the written permission of SIGNS INTERNATIONAL, the Client or third parties have made or attempted to make changes to the case, other matters have been confirmed that need not be confirmed or if these have been modified or processed in a manner other than the prescribed manner. The Client is also not entitled to a guarantee if these have been modified or processed in a manner other than that prescribed. The Client is also not entitled to warranty if the defect arises due to or is the result of circumstances where SIGNS INTERNATIONAL B.V. has no influence on it, including weather conditions (such as, but not limited to, extreme rainfall or temperatures), et cetera.

4. The client is obliged to inspect the delivered goods or have them inspected, immediately at the moment that the items are made available to him or the relevant work has been carried out. The Client must also examine whether the quality and / or quantity of the delivered goods corresponds with what has been agreed and meets the requirements that the parties have agreed on in this respect. Any visible defects must be submitted in writing to SIGNS INTERNATIONAL B.V. within seven days of delivery. to be reported. Any invisible defects must be reported immediately, but in any event no later than within fourteen days, after delivery in writing to SIGNS INTERNATIONAL B.V. to be reported. The report must contain as detailed a description as possible of the defect, so that SIGNS INTERNATIONAL B.V. is able to arrange adequately. The Client must give SIGNS INTERNATIONAL B.V. the opportunity to investigate a complaint.

5. If the Client makes a timely complaint, this does not suspend his payment obligation. In that case, the Client will also be obliged to purchase and pay for the otherwise ordered items.

6. If a defect is reported later, the Client will no longer be entitled to repair, replacement or compensation.

7. If it is certain that a case is defective and in that case it is timely filed, SIGNS INTERNATIONAL BV will return the defective item within a reasonable period after it is returned or, if returning is not reasonably possible, written notice regarding the defect by the Client, at the discretion of SIGNS INTERNATIONAL, replace or arrange for its repair or replacement fee to the Client. In case of replacement, the Client is held to replace the replaced case with SIGNS INTERNATIONAL B.V. to return and ownership thereof to SIGNS INTERNATIONAL B.V. to provide, unless SIGNS INTERNATIONAL B.V. indicates otherwise.

8. If it is established that a complaint is unfounded, then the costs arise, including the research costs, on the part of SIGNS INTERNATIONAL B.V. as a result, fully paid for the account of the Client.

9. After expiry of the warranty period, all costs for repair or replacement, including administration, shipping and call-out costs, will be charged to the Client.

10. Notwithstanding the statutory limitation periods, the limitation period for all claims and defenses against SIGNS INTERNATIONAL B.V. and the information provided by SIGNS INTERNATIONAL B.V. third parties involved in the execution of an agreement, one year.

Article 11. Force majeure

1. SIGNS INTERNATIONAL BV is not obliged to fulfill any obligation towards the Client if it is prevented from doing so as a result of a circumstance that is not due to fault, and neither under the law, a legal act or generally accepted his bill comes.

2. Force majeure means in these general terms and conditions, in addition to what is understood in the law and jurisprudence, all external causes, foreseen or not foreseen, to which SIGNS INTERNATIONAL B.V. can not exert any influence, but as a result of which SIGNS INTERNATIONAL B.V. is unable to meet his obligations. Failure to comply with obligations arising from the agreement as a result of illness and / or absence of essential employees for the delivery of the product, non-performance by SIGNS INTERNATIONAL B.V. third parties engaged, the non-functioning of equipment or facilities, including the non-availability of telecommunication services and electricity, strikes, riots, government measures, fire, natural disasters, floods and the like, each of the parties is entitled to the agreement for at least fourteen days. dissolve, without the client being entitled to compensation for any damage with regard to this dissolution.

3. If SIGNS INTERNATIONAL B.V. at the time of the occurrence of force majeure the obligations arising from the agreement have in the meantime partly been fulfilled or will be able to fulfill them, it is entitled to perform this service and to invoice separately, as if it concerned a separate agreement.

Article 12. Liability

1. If SIGNS INTERNATIONAL B.V. liable, then this liability is limited to what is stipulated in this provision.

2. SIGNS INTERNATIONAL BV is not liable for damage, misunderstandings or mistakes with regard to the execution of the agreement if this is the cause or cause in acts of the Client, such as not timely or not delivering complete, sound and clear information and / or text and / or materials.

3. Formatting for printed matter is done by SIGNS INTERNATIONAL B.V. at all times to the best of our knowledge and ability. However, SIGNS INTERNATIONAL B.V. is never and in no way liable for the final printed matter.

4. SIGNS INTERNATIONAL BV is not liable for errors of third parties engaged by or on behalf of the Client.

5. SIGNS INTERNATIONAL BV is not liable for defects in offers from suppliers or exceeding quotations from suppliers.

6. SIGNS INTERNATIONAL BV is not liable for errors in the product, if the Client has given its approval in accordance with the provisions of Article 3.4, or has been given the opportunity to carry out an inspection and has indicated that such an inspection does not apply. need, or did not complain in writing within eight days of the occurrence of the damage.

7. Errors or problems that arise after delivery and through use or maintenance of the delivered product by parties other than SIGNS INTERNATIONAL, is SIGNS INTERNATIONAL B.V. not liable.

8. The liability of SIGNS INTERNATIONAL B.V. is in any case always limited to the amount of the benefit of his insurer, if applicable.

9. If the insurer in any case fails to pay or damage is not covered by the insurance, the liability of SIGNS INTERNATIONAL B.V. is limited to the value of the invoice that the Client has paid in the period of 3 months prior to the moment the damage has arisen, at least to the extent that the invoice concerns that part of the agreement to which the liability relates.

10. SIGNS INTERNATIONAL B.V. is only liable for direct damage. Direct damage is exclusively understood to mean the reasonable costs for determining the cause and extent of the damage, insofar as the determination relates to damage in the sense of these conditions, insofar as the determination relates to damage within the meaning of these conditions. , any reasonable costs incurred due to the defective performance of SIGNS INTERNATIONAL BV to have the agreement answered, for so many these to SIGNS INTERNATIONAL B.V. can be imputed and reasonable costs incurred to prevent or limit damage, insofar as the Client demonstrates that these costs have led to the limitation of direct damage as referred to in these general terms and conditions.

11. SIGNS INTERNATIONAL BV is not liable for damage due to loss of profits, work stagnation, loss of business and / or other data (files) or any other trading loss or monetary loss, possibly in connection with the use of SIGNS INTERNATIONAL B.V. delivered product.

Article 13. Risk transition

1. The risk of loss, damage or depreciation is transferred to the Client at the time when goods are brought to the Principal’s control.

Article 14. Indemnity

1. The Client indemnifies SIGNS INTERNATIONAL B.V. for any claims by third parties, which suffer damage in connection with the execution of the agreement and of which the cause is due to other than to SIGNS INTERNATIONAL B.V. is accountable.

2. If SIGNS INTERNATIONAL B.V. for this reason third parties may be held accountable, then the Client shall hold SIGNS INTERNATIONAL B.V. to assist both outside and in court and to do everything that may be expected of him in that case without delay. Should the Client fail to take adequate measures, then SIGNS INTERNATIONAL, without notice of default, is entitled to proceed accordingly. All costs and damage on the part of SIGNS INTERNATIONAL B.V. and third parties arise as a result, are fully at the expense and risk of the Client.

Article 15. Applicable law and disputes

1. All legal relationships whereby SIGNS INTERNATIONAL B.V. is a party, only Netherlands law is applicable even if an obligation is fully or partially executed abroad or if the party involved in the legal relationship is domiciled there. The applicability of the Vienna Sales Convention is excluded.

2. The judge in the place of business of SIGNS INTERNATIONAL B.V.is exclusively competent to take cognizance of disputes, unless the law prescribes otherwise. Nevertheless, SIGNS INTERNATIONAL B.V. the right to submit the dispute to the competent court according to the law.

3. The parties will first appeal to the court after they have made every effort to settle a dispute in mutual consultation.
Article 16. Location and change of conditions

1. These conditions have been filed on the web site of SignStimemovements.com.

2. Applicable is always the last registered version or the version that applied at the time of the establishment of the legal relationship with SIGNS INTERNATIONAL.

3. The Dutch text of the general terms and conditions is always decisive for the explanation thereof.